facebook youtube linkedin |
Επικοινωνήστε μαζί μας
ajax-loaderi ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Όροι χρήσης


Η επιχείρηση με την επωνυμία «VERDI», δικαιούχος της ιστοσελίδας www.verdi.com με αντικείμενο την κατασκευή έργων ενεργητικής αντιχαλαζικής και αντιβροχικής προστασίας, προσφέρει τις υπηρεσίες της με τους όρους χρήσης που περιγράφονται και αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. Παρακαλούμε, πριν συνεχίσετε την περιήγηση να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν και να συνεχίσετε μόνον εφόσον τους αποδέχεσθε πλήρως, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας www.verdi.com συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Διαφορετικά, θα πρέπει να εγκαταλείψετε τον πιο πάνω ιστότοπο και να μην κάνετε καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, ιδέες, γραφικά, εικόνες, σχέδια, λογισμικό, σύνδεσμοι, newsletter κ.τ.λ.) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρίας «VERDI» και προστατεύεται από τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και σε καμία περίπτωση η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα www.verdi.com δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, downloading, πώληση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, εν όλω ή εν μέρει του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και της εν γένει βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας «VERDI», η οποία εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, δίχως την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας «VERDI» ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρία «VERDI» ουδεμία φέρει ευθύνη, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος ή λήψη απόφασης των επισκεπτών της ιστοσελίδας της ή τρίτων, οφειλόμενα:

α) στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς παρά το ότι η εταιρία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.verdi.com να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα, εντούτοις δεν εγγυάται τα παραπάνω.

β) στην διακοπή λειτουργίας ή υπολειτουργία της ιστοσελίδας της ή στην δυσχερή ή αδύνατη πρόσβαση των χρηστών σε αυτήν για οποιονδήποτε λόγο, καθώς σε καμία περίπτωση η εταιρία « VERDI» δεν εγγυάται την αδιάκοπη και απρόσκοπτη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

γ) σε περιπτώσεις που αφορούν i) παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), ii) διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή iii) σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.)

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων

Η ιστοσελίδα της εταιρίας «VERDI» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η ενδεχόμενη παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της εταιρίας «VERDI», προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

Τροποποιήσεις όρων χρήσης

Η εταιρία «VERDI» ως διαχειριστής της ιστοσελίδας www.verdi.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή ακόμη και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία της δίχως προηγούμενη ειδοποίηση, με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι υποχρεώσεις του κοινού

Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας «VERDI».

Αποζημίωση
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια της Έδεσσας.